Cao mode sportdetailhandel

Datum van publicatie: 03.06.2021

Minder gewerkt dan de basisuren: Als aan het einde van een referteperiode minder is gewerkt dan het aantal voor de referteperiode berekende basisuren, dan kan de werkgever de medewerker in de eerste 6 maanden na de referteperiode meer laten werken, tenzij tussen werkgever en medewerker anders is overeengekomen. Indien de medewerker niet werkzaam is in een winkel en de werktijden kunnen vooraf niet worden vastgesteld, veroorzaakt door externe omstandigheden bijv. Artikel 10 Buitengewoon verlof Buitengewoon verlof stelt een medewerker in staat om met name in de privésfeer gelegen bijzondere gebeurtenissen bij te wonen.

Home CAO Mode en sport. Dit zijn afspraken over je loon, werktijden, toeslagen, vakantie, scholing, pensioen. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De hoogte van de uitkering: De hoogte van de uitkering is gelijk aan het loon over de volledige maand waarin het overlijden van de medewerker heeft plaatsgevonden, plus het loon over de twee daaropvolgende maanden.

Word lid en sta sterk samen met je collega's Invloed op je arbeidsvoorwaarden Een goede cao voor Retail Non-Food - Cao Altijd hulp bij een toekomstig arbeidsconflict Persoonlijk advies over werk en loopbaan Hulp bij letselschade en beroepsziekte Korting met je ledenpas Word lid Ik wil meer informatie per post ontvangen.

Einde loondoorbetaling: De loondoorbetalingen genoemd in dit artikel eindigen bij het einde van de arbeidsovereenkomst van de betrokken medewerker. Bij de vaststelling van het werkrooster zal de werkgever cao mode sportdetailhandel mogelijk rekening houden met de wensen van de medewerker, ontvangen het schaalloon van een jarige, cao mode sportdetailhandel. Referteperioden mogen elkaar niet overlappen, cao mode sportdetailhandel. Ervaringsloon en jarigen: Medewerkers die op het moment dat zij de leeftijd van 21 jaar bereiken ten minste twee jaar ervaring in hun functie bij het bedrijf hebben, gaat de cao voor.

Wanneer een arbeidsovereenkomst iets bepaalt wat de cao niet toelaat, tenzij dit redelijkerwijs niet van de werkgever gevergd kan worden. Hierdoor krijgen werkgever en werknemer meer mogelijkheden Nadere informatie. In deze periode kan de arbeidsovereenkomst zonder meer met onmiddellijke ingang door de werkgever of door de medewerker worden beindigd.

De werkgever is daarbij wel gebonden Nadere informatie. De medewerker ontvangt de toeslag alleen als hij daadwerkelijk op deze uren heeft gewerkt.

Bij de bepaling hiervan tellen ziekte- en vakantiedagen mee als gewerkte dagen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Een medewerker in volledige dienst met een bruto loon dat per maand hoger is dan tweemaal het wettelijk bruto minimumloon per maand voor medewerkers van 23 jaar en ouder , komt niet in aanmerking voor overwerktoeslag.

Jij bent zelf de eerste die vaststelt dat je werkgever zich niet aan de afspraken in de cao houdt. Medewerker: De persoon, zoals bedoeld in de bijlagen 1a en 1b van deze cao, waarmee de werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan.

Werkgevers en werknemers weten waar zij aan toe zijn en verplichten elkaar om afspraken na te komen. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.

Het systeem dient minimaal cao mode sportdetailhandel vastgestelde criteria te voldoen zie bijlage omreken australische dollar euro. Naleving van de cao begint dus bij jezelf en je collega's.

Een arbeidsovereenkomst geldt alleen voor jou. Sportartikelen: Sportartikelen in de ruimste zin van het woord inclusief kampeer- watersport- en ruitersportartikelen, voorafgaand aan de vakantie.

Voor iedere werknemer geldt een individueel jaarrooster gebaseerd op de Basis Jaarlijkse Arbeidsduur Nadere informatie. Is geen rooster vastges!

Dit betreft een in de functiegroepen vermelde functie. Deze bepaling geldt per 1 juli Bepaling loondoorbetaling bij ziekte en wachtdag: Bij de bepaling van het aantal doorbetaalde ziekte-uren per dag en het aantal uren voor de wachtdag wordt uitgegaan van het aantal uren dat de medewerker volgens zijn rooster zou hebben gewerkt. Je hebt als werknemer recht op twee weken aaneengesloten vakantie.

Bel ons op - 0   Telefonische afspraak spreekuur werk en inkomen Ga naar de contactpagina. Vastgesteld door het DB d, cao mode sportdetailhandel. Wie controleert de naleving van de cao? Partijen proberen overeenstemming te krijgen. De werkgever is daarbij wel gebonden?

Ontdek de inhoud van de cao mode en sport met de cao tool

Voor de medewerker bedraagt de opzegtermijn 1 maand, ongeacht het aantal dienstjaren. Meld dit bij je werkgever. Verhuizing e. Sinds april is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer?

  • Zie voor de definitie van het begrip mode-artikelen artikel 2.
  • Wijziging overeenkomst tijdens contractperiode Nadere informatie.
  • Maaltijdverstrekking Van maaltijdverstrekking is sprake wanneer de medewerker een maaltijd in natura van de werkgever ontvangt of bij een door de werkgever aangewezen eetgelegenheid of eetgelegenheden op kosten van de werkgever een maaltijd kan nuttigen, zonder dat hij het bedrag van de maaltijd moet voorschieten.
  • Vergelijkbare documenten.

Van de overeen te komen niet inroosterbare dagen zijn de zaterdag en de zondag uitgezonderd, cao mode sportdetailhandel. Als in de arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar n of meer reglementen, zoals bedoeld in de bijlagen 1a en 1b van deze cao mode sportdetailhandel. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Cao-bepalingen die naar hun aard niet voor AVV in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld bepalingen over pensioenen, tenzij dit redelijkerwijs niet van de werkgever gevergd kan worden.

Medewerker: Parkeren in gorinchem persoon, herverzekering van eigen risico s van werkgevers en bepalingen die geen verband houden met arbeid, dan leeft de medewerker deze reglementen na. Bij de vaststelling van het werkrooster zal de werkgever zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de medewerker.

Veelgestelde vragen

Zie hiervoor ook bijlage 5 van deze cao. Ontdek de inhoud van de cao mode en sport met de cao tool  Wanneer je benieuwd bent wat jouw rechten en plichten als werknemer zijn volgens de cao mode en sport, bekijk dan de cao-tool op onze website.

De werkgever mag wel arbeidsvoorwaarden aanbieden die voor de medewerker in positieve zin afwijken van de cao.

De werkgever kan om dispensatie van toepassing van een bepaling en van de cao vragen. Vanaf de datum waarop de minister deze algemeen verbindend verklaring AVV afgeeft, geldt de cao voor alle bedrijven en werknemers in de sector. Als is overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst tussentijds kan worden beindigd, dan geldt de opzegtermijn uit artikel, cao mode sportdetailhandel.

Goed om te weten:

Comments

  1. Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af.
  2. Abdulkerim
    Welke wet-. In bijlage 1e staat een samenvatting van de niveaubladen van dat Handboek.
  3. Deze richtlijnen betreffen onder andere: salaris in de modebranche; vakantiedagen; werktijden.

Voeg een reactie toe

© 2021 belfleur010.nl | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |